Termene si conditii generale TCG

I. Definitii


“ KOFOR “  sau “ NOI “ se referă la compania SC KOFOR SRL și căreia i-a fost atribuită comanda de transport.
„BENEFICIAR” înseamnă o persoană juridică/ fizică – Beneficiar al comenzii de transport transmisa catre KOFOR.
„Comanda de transport” sau „Comanda” înseamnă orice cerere scrisa transmisa prin email, fax sau schimbul electronic de date prin care este atribuită o anumită comandă de transport societății KOFOR, și care conține modalitățile și condițiile în care va fi executată comanda. Odată acceptată, comanda devine un contract de transport valabil. Comanda va fi considerată acceptată după aprobarea expresă, exprimata în scris de către KOFOR, semnarea și ștampilarea acesteia. Punerea la dispoziție a numărului de înmatriculare al vehiculului va fi considerată drept o confirmare scrisă.
„Mărfuri” sau „Încărcătură” înseamnă obiectul serviciului de transport și tranzacțiile aferente, asa cum decurg din comanda si din Termenele si condițiile generale de fata. Containerul, ambalajul sau echipamentele de protecție ale marfurilor, utilizate în timpul serviciului de transport, vor fi considerate de asemenea ”Mărfuri” sau ”Încărcătură”.
„Comandă FTL” /încărcare completă/ înseamnă o comandă de transport prin care este atribuit un vehicul dedicat, bunurile putand ocupa integral sau partial intregul vehicul.
„Comanda LTL” / lot partial/ înseamnă o comandă de transport prin care este atribuit transportul de mărfuri, care nu ocupă întregul spațiu de încărcare din vehicul.
„Convenția CMR” înseamnă, Convenția privind contractul de transport internațional de mărfuri (CMR) (Geneva, 19 mai 1956).
„Convenția TIR” înseamnă Convenţia privind Transportul Internaţional de Marfă sub Egida Carnetelor TIR (Geneva, 14 noiembrie 1975).
„Convenția ADR” înseamnă, Acordul European privind Transportul Rutier Internaţional de Mărfuri Periculoase (New York, 21 august 1975).
„Regulile CIM” înseamnă Reguli uniforme privind Contractul de Transport internaţional Feroviar al Mărfurilor.
„Regulament SENT” / USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów/ înseamnă Legea poloneză privind monitorizarea transportului rutier de marfă, în vigoare din aprilie 2017.
„Regulamentul EKAER” înseamnă Sistemul de control electronic al comerțului și transporturilor („elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer”), obligatoriu în Ungaria din ianuarie 2015, prin care se monitorizeaza circulația mărfurilor în Ungaria, precum și mărfurile transportate pe drumurile publice între statele membre ale Uniunii Europene.
„TCG” înseamnă Termene si Condiții Generale KOFOR, conținute în acest document, si care sunt o parte integrantă a fiecărei comenzi de transport.


I. Legi și reguli aplicabile. Jurisdicție


1.1. Acesti TCG se aplică în relațiile cu Beneficiarul serviciilor de transport și reglementează condițiile și responsabilitățile părților în prestarea serviciilor și a tranzacțiilor aferente. Acesti TCG nu reglementează relațiile dintre KOFOR și subcontractorii acestuia – transportatorii.

1.2. Părțile urmează să-și desfășoare activitatea în conformitate cu legea și standardele profesionale ale industriei din care fac parte. Părțile sunt obligate să respecte toate legile și reglementarile internaționale și locale, aplicabile atat efectuării transportului cat și față de relațiile cu angajații săi – precum Convenția CMR, Convenția TIR, Convenția ADR, Regulile CIM, Regulamentele SENT și EKAER și altele/ și isi inteleg sa isi desfasoare activitatea in conditii de siguranta conform legilor in vigoare.


1.3. În relațiile între părţi vor fi aplicate:
– condițiile comenzii de transport;
– prezentele TCG;
– dispozițiile Convenției CMR /cu excepția cazurilor privind termenul de prescriere pentru revendicarea de catre KOFOR a plăților restante aferente serviciilor prestate, pentru care va fi aplicată perioada generală de prescriere de 5 ani;
– dispozițiile legislației din tara de origine a entitatii KOFOR care realizeaza transportul.


II. Dispoziții și obligații generale.


2.1. KOFOR se obligă să pună la dispoziție mijloace de transport care să corespundă cerințelor Beneficiarului, conform comenzii de transport, și să asigure executarea în timp util a comenzii.
2.2. KOFOR are dreptul să atribuie executarea comenzii de transport unei parti terte, fără a fi nevoie de consimțământul explicit al Beneficiarului.
2.3. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel prin comandă, KOFOR are dreptul să transbordeze mărfurile și să folosească diferite locații de transbordare, cu scopul de a asigura livrarea la timp și în condiții de siguranță la destinația finală.
2.4. KOFOR va fi responsabil pentru pierderea totală sau parțială a mărfurilor, precum și pentru daunele apărute în perioada de la preluarea pana la livrarea mărfurilor, precum și pentru orice întârziere a livrării, conform Convenției CMR.
2.5. Cu excepția cazului în care se convine altfel în comandă, ambalarea, încărcarea și descărcarea mărfurilor nu sunt obligațiile ale KOFOR, iar cel din urmă nu va fi responsabil pentru deteriorarea mărfurilor în timpul încărcării sau descărcării, din cauza ambalării necorespunzătoare a mărfurilor sau lipsei acesteia.
2.6. KOFOR va avea dreptul să refuze realizarea transportului și chiar și să anuleze comanda, în orice moment, fără să fie responsabilă pentru daunele apărute în urma acestui fapt, în următoarele cazuri de încălcări contractuale din partea Beneficiarului:
– În cazul în care marfa încărcată sau care urmează să fie încărcată nu corespunde celei consemnate în comanda de transport și/sau in CMR, inclusiv în cazul mărfurilor periculoase, care fac parte din articolele interzise sau restricționate conform ADR sau altor reglementări asemănătoare;
– În cazul în care KOFOR decide ca mărfurile nu pot să fie transportate în siguranță sau legal;
– În cazul în care ambalajul mărfii este deteriorat, insuficient sau inadecvat naturii mărfurilor, greutatii, volumului și modului de transport al acestora, și Beneficiarul refuză să-l înlocuiască.
2.6.1 În cazul în care problema va fi eliminată KOFOR începe sau continuă realizarea transportului, iar KOFOR nu va fi responsabil pentru niciun fel de întârzieri sau daune.

2.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția KOFOR în scris, si cel mai târziu in momentul confirmarii comenzii, toate detaliile privind executarea comenzii: tipul, greutatea, volumul, valoarea și ambalajul marfurilor, detalii privind programul de încărcare/descărcare, termene precise de încărcare/ descărcare, cerințele specifice, dacă este cazul.

2.7.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în comandă, la libera sa alegere, KOFOR are dreptul de a deschide și de a inspecta marfurile din motive de siguranță și securitate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în comandă Beneficiarului, KOFOR nu este obligat să inspecteze marfurile din interiorul ambalajului.
2.8. Beneficiarul este responsabil pentru acuratețea și caracterul complet al informațiilor puse la dispoziția KOFOR, inclusiv pentru corectitudinea și caracterul complet ale documentelor de însoțire a mărfurilor. În cazul în care greutatea, cantitatea, volumul, tipul de marfă sau orice alte caracteristici ale marfurilor nu sunt conforme cu informațiile conținute în comandă sau în CMR sau în cazul în care documentația însoțitoare, necesara pentru îndeplinirea procedurilor vamale, veterinare, sanitare, de trafic sau alte formalități care trebuie efectuate înainte de livrarea marfurilor către destinatar, lipsește sau nu îndeplinește cerințele obligatorii din țările pe teritoriul cărora este efectuat transportul, Beneficiarul va fi obligat la plata către KOFOR a unor daune interese, conform documentelor prezentate (inclusiv deciziile autorităților vamale), a sancțiunilor aplicate și cheltuielilor plătite în mod silit de KOFOR către autoritățile competente (sau orice terță parte -Transportator, subcontractat de KOFOR), precum și toate celelalte costuri plătite de KOFOR aparute ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a Beneficiarului în legătură cu această clauză.
2.8.1. Fără a aduce atingere art. 2.8, KOFOR are dreptul la o penalizare de 150- 250 euro pentru fiecare perioadă de 24 de ore de ședere forțată a vehiculului, printr-un ordin al unui  organism competent, la punctul de control vamal / după expirarea timpului liber conform art. 2.11, la postul de inspecție la frontieră sau în orice alt loc de control / inspecție pe parcursul executării contractului, din cauza acțiunii și / sau omisiunii din partea Beneficiarului sau a unei persoane pentru ale cărei acțiuni și / sau omisiuni Beneficiarul este răspunzător.
2.9. În cazul în care Beneficiarul solicită o modificare a locului de încărcare înainte de  ora 14:00 în ziua anterioara datei de încărcăre sau o schimbare a locului de descarcare după ce camionul a fost încărcat, KOFOR  are dreptul de a solicita plata a 1.5 euro pentru fiecare kilometru suplimentar pentru marfuri standard și 2.30 euro pentru fiecare kilometru suplimentar pentru mărfurile in regim de temperatura controlata sau mărfurile in regim ADR. Toate costurile suplimentare care ar putea apărea din cauza modificărilor sus-menționate, precum costurile pentru bilete de feribot, trecerea de poduri/ tunele, etc., de asemenea, sunt suportate de către Beneficiar. În cazul în care schimbarea locului de încărcare va fi anunțată ulterior termenului sus-menţionat, KOFOR are dreptul să refuze comanda, fără a fi responsabilă pentru daunele produse în urma acestui fapt.
2.10. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziție marfurile ambalate în mod corespunzător și suficient, care să protejeze încărcătura de deteriorare în timpul transportului acesteia. Ambalajul trebuie să fie uscat și curat, fără muchii ascuțite sau oricare arte particularități care ar putea să deterioreze sau contamineze vehiculul, echipamentele aferente sau celelalte marfuri transportate împreună cu cele ale Beneficiarului.
2.11. Timpul liber de încărcare/ descărcare a mărfurilor, calculat din momentul sosirii vehiculului la locul de încărcare/ descărcare, dar nu mai devreme de ora și data consemnată în comandă, este:
– 3 ore – pentru transporturile care nu necesită formalități vamale;
– 24 ore – pentru transporturile care necesită îndeplinirea unor formalități vamale.
2.12. Cu excepția cazurilor în care a fost negociat altfel prin comandă, în cazul în care timpul liber sus menționat va fi depășit, Beneficiarul va plăti către KOFOR următoarele penalități:
2.12.1. În cazul comenzii de transport a unor marfuri standard:- 150 euro pentru fiecare zi de întârziere începută.
2.12.2. În cazul unei comenzi de transport a unor marfuri in regim de temperatura controlata/ ADR:- 250 euro pentru fiecare zi de întârziere începută.
2.13. Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin comandă, în cazul în care comanda de transport deja acceptata de KOFOR va fi anulată de către Beneficiar dupa ora 14:00 în ziua anterioara datei de incarcare convenită, acesta din urmă va plăti KOFOR următoarele penalități:
– în cazul comenzilor LTL – până la 75% din pretul de transport agreat de ambele parti;
– în cazul comenzilor FTL – de transport marfuri standard – 150 euro;
– în cazul comenzilor FTL pentru transport marfuri in regim de temperatura controlata/ ADR – 250 euro.
Penalitățile sus-menționate nu limitează și nici nu exclud dreptul KOFOR de a pretinde, pe lângă penalitatea propriu-zisă, și o despăgubire până la concursul daunelor produse în mod real.


III. Condiţii de plată


3.1. Beneficiarul va plăti către KOFOR o remunerație pentru fiecare transport, organizat de cel din urmă, în termenul consemnat în comanda de transport. În cazul în care comanda de transport nu conține un termen de plată, plata va fi făcută în termen de 15 de zile de la data emiterii facturii.
3.1.1. În cazul în care Beneficiarul nu va plăti remunerația în termenul stabilit, KOFOR va avea dreptul să pretindă o penalizare în valoare de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
3.2. În cazul unui litigiu cu privire la neplata sau plata cu întârziere a unei facturi emise în conformitate cu condițiile contractuale, KOFOR va putea pretinde de la Beneficiar o penalizare în suma de 1.500 euro (o mie cinci sute de euro). În plus, Beneficiarul va fi obligat să despăgubească KOFOR pentru toate taxele și cheltuielile de judecată plătite, precum taxa de timbru și alte costuri asociate cu reprezentarea juridică a societății în fața instanțelor locale sau cele ale țărilor străine.
3.3. În cazul în care a fost stabilit ca plata să fie făcută înainte de descărcare, suma datorată trebuie să fie încasata în contul bancar al KOFOR înainte de descărcarea mărfurilor și punerea lor la dispoziția destinatarului. În caz contrar, KOFOR va avea dreptul să refuze predarea marfurilor beneficiarului, ca garanție pentru comanda de transport respectivă, până la momentul plății. Toate costurile apărute în legătura cu exercitarea dreptului de reținere/gaj, inclusiv, dar fără a se limita la: costurile de depozitare, manipulare, redirecționarea vehiculului, timpul de staționare, etc. vor fi suportate de către Beneficiar, iar valoarea compensației pentru costurile suportate urmează să fie achitată înainte de descărcarea mărfurilor și prezentarea acestora la destinatar.
3.3.1. KOFOR, de asemenea, va putea, în orice moment să-și exercite dreptul la reținere/gaj asupra unor mărfurilor și documentelor însoțitoare, drept garanție pentru plata oricărei alte sume datorate în conformitate cu comanda și TCG de fata, inclusiv costurile de recuperare a acesteia. Acest drept la reținere/gaj poate fi exercitat nu doar pentru absența plății în legătură cu serviciul in cauza, dar poate fi extins si la orice obligații existente, în orice moment, inclusiv în cadrul altor contracte.
3.3.2. KOFOR va putea să-și exercite dreptul la reținere/gaj prevăzut la art. 3.3 și 3.3.1, în orice modalitate rezonabilă, inclusiv vânzarea sau distrugerea mărfurilor.
3.3.3. În ipoteza de mai sus, KOFOR nu fi responsabil pentru întârzieri în livrarea mărfurilor sau pentru orice costuri suplimentare apărute pentru destinatar, pe care cel din urmă le-a pretins sau va putea să le pretindă de la Beneficiar sau pentru orice alt prejudiciu suferit de acesta.
3.4. În niciun caz Beneficiarul nu va avea dreptul să rețină sau să compenseze sumele datorate către KOFOR, fără acordul explicit al celui din urmă, exprimat în scris.
3.5. Cu excepția cazurilor în care a fost stabilit altfel, KOFOR va avea dreptul, în cazul în care acesta este permis prin lege, să comunice Beneficiarului factura emisă, împreuna cu toate documentele aferente, prin poșta electronică.

3.6. Taxe administrative suplimentare, de până la 1% din remunerația totală aferentă comenzii, vor putea fi aplicate în anumite cazuri, dar fără a se limita la: taxa de emitere a unei copii pe suport de hârtie a facturii, a CMR-ului sau altor documente necesare, taxa pentru rapoartele contabile /indiferent dacă sunt pe suport de hârtie sau electronic/ și altele.


IV. Alte condiții


4.1. Prezentele Termene si condiţii generale intră în vigoare din data de 21 Februarie 2023 și inlocuiesc versiunile anterioare.